Epoxyhars C
  • Epoxyhars C

Epoxyhars C

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 73,02
Exclusief belasting
Hars
Quantity

Eigenschappen:

  • Vrij van oplosmiddelen en vulstoffen
  • Hoge chemische resistentie
  • Mengverhouding100:60 gewichtsdelen epoxyhars tot verharder
  • Verwerkingstijd: 50 minuten
  • Uithardingstijd: 24 uur bij kamertemperatuur

Toepassing:

Epoxyhars C heeft een goede chemische resitentie voor een groot aantal stoffen zoals aromaten (benzeen), verdunde zuren, alkali etc. Het technische datablad geeft een compleet overzicht van alle stoffen.

De chemische resistentie tegen benzine is wel beperkt en moet voor elke toepassing eerst worden getest.

De epoxyhars kristalliseert indien deze wordt opgeslagen onder 18 °C. Verwarmen in warm water of oven zal de stevige massa eenvoudig weer vloeibaar maken.

 

Verharder C a.u.b. apart bestellen

Identificatie van de gevaren - Epoxyhars C

Gevarencomponenten voor etikettering

2,2'-[(1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxymethyleen)]bisoxiraan

Reactiemassa van 2,2'-[methyleenbis(4,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan en [2-({2-[4-(oxiraan-2-ylmethoxy)benzyl]fenoxy}methyl)oxiraan en [2,2' - [methyleenbis(2,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen :

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels :

EUH205 Bevat epoxybestanddelen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Specifieke referenties