Kunststofharsen, harders en de verpakkingen mogen niet worden afgevoerd naar het riool, oppervlakte water of bodem. Het verwijderen samen met normaal afval is verboden. U dient de stoffen te verwijderen als klein chemisch afval en weg te brengen naar een afvalbrengstation.

Veiligheid

Het verwerken van kunststoffen is verrassend eenvoudig, zeker wanneer u voor het handmatig lamineren van een vormstuk kiest. Verkeerd omgaan met kunststoffen kan echter tot blijvende schade aan u en het milieu leiden. Belangrijk is daarom dat u zorgvuldig te werk gaat. Lees voor gebruik de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen van de producten. Hieronder volgt advies omtrent de inrichting van de werkplaats, persoonlijke bescherming en de opslag en verwijdering van kunststoffen.

Inrichting werkplaats

De werkplaats dient goed geventileerd te zijn. Bij de verwerking van kunststof harsen komen dampen vrij. Voor permanente werkruimtes is een afzuiginstallatie aan te bevelen. Er dient altijd rekening te worden gehouden met de toevoer van voldoende frisse lucht. Bij onvoldoende ventilatie is het gebruik van adembescherming noodzakelijk. Roken en open vuur verboden.

Zorg voor goede verlichting, stabiele werktafels en voldoende veiligheidsvoorzieningen. Houd de werkvloer schoon om verontreiniging en ongelukken te voorkomen. Wees voorbereid; zorg voor was- en oogspoelmogelijkheden, brandblussers (geen water) en branddekens. Neem preventieve maatregelen tegen morsingen; zoor voor zand, reinigingsmiddelen en metalen afvalbakken.

Persoonlijke hygiëne

Algemeen

Werk schoon, rook, eet en drink niet op de werkvloer. Sluit gebruikte containers direct na gebruik. Ga niet met de handen langs kleding of gezicht. Draag beschermende kleding, bij voorkeur een wegwerpoverall. Verontreinigde kleiding direct uittrekken en weggooien, kunstharsen kunnen niet worden uitgewassen.

Huid

Contact met de huid dient vermeden te worden. Harsen en vooral verharders kunnen irriterend zijn voor de huid. Gebruik voor het werk een beschermende handcrème en draag rubberen handschoenen (bij voorkeur lange Nitril handschoenen). Vindt toch huidcontact plaats was dan onmiddellijk de handen met water en zeep en breng opnieuw beschermende middelen aan. Gebruik geen oplosmiddelen!

Ademhaling


Bij de verwerking van kunststof harsen komen dampen vrij. Bij onvoldoende ventilatie is het gebruik van adembescherming noodzakelijk. Voorkom het inademen van geconcentreerde dampen, bijvoorbeeld bij het openen van de containers en het aanmengen van grote hoeveelheden. Draag een stofmasker als er aan kunststoffen wordt gezaagd of geschuurd of bij het mengen van stuivende lichtgewicht vulstoffen.

Ogen

Hoewel bij zorgvuldige verwerking van deze materialen de kans op oogcontact gering is, dient men toch uiterst zorgvuldig te werk te gaan, bij oogcontact is er kans op blijvend letsel. Gebruik daarom altijd een goed aansluitende veiligheidsbril. Mocht er onverhoopt een spetter in de ogen komen, dan langdurig (minimaal 15 minuten) spoelen met water. In geen geval in de ogen wrijven. Daarna direct een arts te raadplegen.

Opslag

Sla de kunststoffen op in een opslagplaats gescheiden van de werkvloer. Zorg er voor dat de opslagruimte goed geventileerd, koel, vorstvrij, droog en vrij van zonlicht is. Let er op dat er geen onbevoegden (kinderen) in de opslagruimte kunnen komen. Bewaar de materialen in goed gesloten originele verpakking en houd de verpakkingen aan de buitenzijde schoon.