Epoxyhars L + Verharder L (set van 2 componenten)
  • Epoxyhars L + Verharder L (set van 2 componenten)
  • Epoxyhars L + Verharder L (set van 2 componenten)

Epoxyhars L + Verharder L (40 min)

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen 

€ 7,45
Exclusief belasting
Hars + Verharder
Quantity

Eigenschappen:

  • Verwerkingstijd: 40 minuten
  • Mengverhouding 100: 40 gewichtsdelen epoxyhars tot verharder
  • Uithardingstijd: 24 uur bij kamertemperatuur
  • Hoge statische en dynamische sterkte
  • Treksterkte (DIN EN ISO 527): 69 MPa
  • Breuk bij rek : 4,7%
  • Druksterkte : 91 MPa

Toepassing:

De Epoxyhars L heeft een lage viscositeit, is vrij van oplosmiddelen en vullers, en is ideaal voor het impregneren van glas, aramide, en koolstofvezels. Epoxyhars L kan op alle gebruikelijke manieren worden verwerkt. De lage oppervlaktespanning, goede adhesie, en minimale uithardingskrimp maken de epoxyhars ook ideaal voor het verlijmen van hout, metaal, polystyreenschuim, enz.

In combinatie met Verharder L wordt een epoxyhars-systeem verkregen met een verwerkingstijd van ca. 40 minuten. Dit systeem is het meest toegepaste epoxyhars-systeem uit het CarbonWinkel assortiment.

Dit systeem is niet cytotoxisch (celbeschadigend), belangrijk voor toepassingen in medische doeleinden!

Identificatie van de gevaren - Epoxyhars L

Gevarencomponenten voor etikettering :

2,2'-[(1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxymethyleen)]bisoxiraan

1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexaan

Reactiemassa van 2,2'-[methyleenbis(4,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan en [2-({2-[4-(oxiraan-2-ylmethoxy)benzyl]fenoxy}methyl)oxiraan en [2,2' -[methyleenbis(2,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan

Signaalwoord: Waarschuwing :

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen :

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels:

EUH205 Bevat epoxybestanddelen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Identificatie van de gevaren - Verharder L

Gevarencomponenten voor etikettering

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

Benzyl alcohol

Cyclohexaanmethaanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, reactieproducten met bisfenol A diglycidyletherhomopolymeer

2-piperazine-1-ylethylamine

Fenol, gestyreneerd

Salicylzuur

3-aminopropyltriethoxysilaan

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H361 Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboren kind te schaden.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen :

P303 P361 P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken/uittrekken. Spoel de huid af met water of douche.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P311 Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Specifieke referenties