Epoxy Gelcoat Kleurloos
  • Epoxy Gelcoat Kleurloos

Epoxy Gelcoat Kleurloos

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 216,12
Exclusief belasting
Hars
Quantity

Eigenschappen:

  • Kleurloos, ook te gebruiken met kleurpasta's
  • Thixotropic (non-drip)
  • Vervaardigd onder vacuüm, dus homogeen van samenstelling en vrij van luchtbellen
  • Niet uv-Bestand
  • Kan onder de invloed van water wit verkleuren
  • Verbruik ca. 0.3 kg/m ²
  • Verwerkingstijd: in combinatie met Verharder S (20 min), L (40 min), and EPH 161(90 min)

Voor meer informatie zie beschrijving Verharder S, L, GL1 of EPH 161

Toepassing:

De Epoxy Gelcoat kleurloos is te gebruiken met Verharder S, L, GL1 of EPH 161

Verharder S, L of EPH 161  a.u.b. apart bestellen

De epoxy gelcoat geeft een harde doorzichtige gladde laag die de buitenkant van een gewapend vormstuk uitmaakt. De gelcoat maakt verdere afwerking van het vormstuk overbodig en beperkt het onderhoud.

De epoxy gelcoat wordt altijd voor de weefsels in de mal aangebracht. De gelcoat is thixotroop ( stroperig) zodat deze niet van hellende vlakken afdruipt. Men moet de aangebrachte laag altijd eerst laat gelatineren (uitharden tot er een kleverig oppervlak ontstaat), voordat de volgende harslagen met de wapening aangebracht worden.

Identificatie van de gevaren - EP-Gelcoat kleurloos

Gevarencomponenten voor etikettering :

Reactiemassa van 2,2'-[methyleenbis(4,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan en [2-({2-[4-(oxiraan-2-ylmethoxy)benzyl]fenoxy}methyl)oxiraan en [2,2'- [methyleenbis(2,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propaan

1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexaan

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen :

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen :

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels :

EUH205 Bevat epoxybestanddelen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Specifieke referenties