Gelcoat + Verharder GL (20 min)
 • Gelcoat + Verharder GL (20 min)

Gelcoat + Verharder GL1 (20 min)

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 32,45
Exclusief belasting
Hars + Verharder
Quantity

Eigenschappen:

 • Kleurloos, ook te gebruiken met kleurpasta's
 • Thixotroop (non-drip)
 • Vervaardigd onder vacuüm, homogeen van samenstelling en vrij van luchtbellen
 • Verbruik ca. 0.3 kg/m ²
 • Verwerkingstijd: 20 minuten
 • Geltijd ca. 110 min bij  20 °C
 • Mengverhouding: 100: 29 gewichtsdelen Epoxy Gelcoat kleurloos tot Verharder S
 • Uithardingstijd: 24 uur
 • Uitharding bij kamertemperatuur
 • Uitharding begint bij 10 °C.
 • Niet uv-Bestand
 • Kan onder de invloed van water wit verkleuren
 • Vrij van Nonyl phenol en DETA

Toepassing:

De epoxy gelcoat geeft een harde doorzichtige laag die de buitenkant van een gewapend vormstuk uitmaakt. De epoxy gelcoat maakt verdere afwerking van het vormstuk overbodig en beperkt het onderhoud.

De epoxy gelcoat wordt altijd voor de weefsels in de mal aangebracht. De epoxy gelcoat is thixotroop ( stroperig) zodat deze niet van hellende vlakken afdruipt. Men moet de aangebrachte epoxy gelcoat altijd eerst laten gelatineren (uitharden tot er een kleverig oppervlak ontstaat), voordat de volgende epoxy harslagen met de wapening aangebracht worden.

Identificatie van de gevaren - EP-Gelcoat kleurloos

Gevarencomponenten voor etikettering :

Reactiemassa van 2,2'-[methyleenbis(4,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan en [2-({2-[4-(oxiraan-2-ylmethoxy)benzyl]fenoxy}methyl)oxiraan en [2,2'- [methyleenbis(2,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propaan

1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexaan

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen :

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen :

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels :

EUH205 Bevat epoxybestanddelen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Identificatie van de gevaren - Verharder GL 1

Gevarencomponenten voor etikettering :

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

1,3-Benzoldimethaanamine

2,2,4-trimethylhexaan-1,6-diamine

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen :

P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.

P303 P361 P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken/uittrekken. Spoel de huid af met water of douche.

P310 Waarschuw onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts/arts.

P405 Achter slot bewaren.

Specifieke referenties