Epoxy Gelcoat Kleurloos + Verharder S
 • Epoxy Gelcoat Kleurloos + Verharder S

Gelcoat + Verharder S (15 min)

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 31,96
Exclusief belasting
Hars + Verharder
Quantity

Eigenschappen:

 • Kleurloos, ook te gebruiken met kleurpasta's
 • Thixotroop (non-drip)
 • Vervaardigd onder vacuüm, homogeen van samenstelling en vrij van luchtbellen
 • Verbruik ca. 0.3 kg/m ²
 • Verwerkingstijd: 15 minuten
 • Geltijd ca. 1,5 uur bij  20 °C
 • Mengverhouding: 100: 38 gewichtsdelen Epoxy Gelcoat kleurloos tot Verharder S
 • Uithardingstijd: 24 uur
 • Uitharding bij kamertemperatuur
 • Uitharding begint bij 5 °C.
 • Niet uv-Bestand
 • Kan onder de invloed van water wit verkleuren
 • Vrij van Nonyl phenol en DETA

Toepassing:

De epoxy gelcoat geeft een harde doorzichtige laag die de buitenkant van een gewapend vormstuk uitmaakt. De epoxy gelcoat maakt verdere afwerking van het vormstuk overbodig en beperkt het onderhoud.

De epoxy gelcoat wordt altijd voor de weefsels in de mal aangebracht. De epoxy gelcoat is thixotroop ( stroperig) zodat deze niet van hellende vlakken afdruipt. Men moet de aangebrachte epoxy gelcoat altijd eerst laten gelatineren (uitharden tot er een kleverig oppervlak ontstaat), voordat de volgende epoxy harslagen met de wapening aangebracht worden.

Identificatie van de gevaren - EP-Gelcoat kleurloos

Gevarencomponenten voor etikettering :

Reactiemassa van 2,2'-[methyleenbis(4,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan en [2-({2-[4-(oxiraan-2-ylmethoxy)benzyl]fenoxy}methyl)oxiraan en [2,2'- [methyleenbis(2,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propaan

1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexaan

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen :

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen :

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels :

EUH205 Bevat epoxybestanddelen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Gevarenidentificatie - Hardener S

Gevarencomponenten voor etikettering

Fenol, gestyreneerd

2,2,4-trimethylhexaan-1,6-diamine

m-fenyleenbis(methylamine)

Fenol, methylstyrenaat

Salicylzuur

Polyoxypropyleendiamine

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen :

P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.

P303 P361 P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken/uittrekken. Spoel de huid af met water of douche.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P310 Waarschuw onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts/arts.

Specifieke referenties