Verharder W 300
  • Verharder W 300

Verharder W 300 (300 min)

Specifieke referenties

Verschillende verpakkingen

€ 39,58
Exclusief belasting
Verharder
Quantity

Eigenschappen:

  • Glashelder en UV-bestendig
  • Verwerkingstijd: ca. 5 uur
  • Mengverhouding 100 : 35 epoxyhars tot verharder
  • Uitharding: 48 uur bij kamertemperatuur
  • circa 1100 gram/m2 per mm laagdikte
  • 1 kg aangemaakte epoxy is ongeveer 0,9 liter
  • Polijstbaar hard oppervlak
  • Grote impact sterkte
  • Kleefvrij oppervlak ook bij dunne lagen

 epoxy L of epoxy Glashelder aub apart bestellen

Deze hars is gevoelig voor temperaturen lager dan kamertemperatuur en voor temperatuurschommelingen, liever een paar graden warmer laten uitharden op een constante temperatuur (48 uur lang)

Toepassing:

Dit epoxy giethars-systeem is volledig doorzichtig en lijkt op gesmolten glas, ook na langdurige blootstelling aan zonlicht. Met deze epoxyhars worden uiteenlopende vormen gegoten in mallen. Door de trage uitharding kan men tot 50 mm dikte in één keer gieten (bij een maximale hoeveelheid van 500 ml, bij grotere hoeveelheden niet meer dan 10 a 20 mm dik gieten). De epoxy giethars kan eventueel getint worden met kleurpasta’s. Daarnaast wordt de giethars o.a. gebruikt voor het gieten van transparante coatings en tafelbladen. Ook is de hars geschikt als lamineerhars met een extra lange verwerkingstijd.

Verwerking:

De epoxy hars en de verharder goed mengen en vervolgens ca. 20 minuten stil laten staan zodat alle luchtbellen verdwijnen. Hierna kan het object gegoten worden. Het uitharden van de epoxyhars duurt 48 uur bij kamertemperatuur. Tijdens het uitharden het object niet verplaatsen.

Dit systeem is niet cytotoxisch (celbeschadigend), belangrijk voor toepassingen in medische doeleinden!

Gevarenidentificatie - Verharder W 300

Gevarencomponenten voor etikettering :

Polyetherdiamine

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen :

P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P310 Waarschuw onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts/arts.

P405 Achter slot bewaren.

Specifieke referenties

Downloaden