Epoxy Hars L + Verharder CL (60 Min)
 • Epoxy Hars L + Verharder CL (60 Min)

Epoxy Hars L + Verharder CL (60 Min)

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 21,86
Exclusief belasting
Hars + Verharder
Quantity

Eigenschappen:

 • Verwerkingstijd: 60 minuten
 • Mengverhouding 100: 30 gewichtsdelen epoxyhars tot verharder
 • Uithardingstijd: 24 uur bij kamertemperatuur, gevolgd door 15 uur op 70°C
 • Hoge statische en dynamische sterkte
 • Buigsterkte (DIN EN ISO 178): 137 MPa
 • Oppervlaktespanning bij maximale stress: 6,8%
 • Buigmodulus: 3,220 MPa
 • Treksterkte (DIN EN ISO 527): 82,8 MPa
 • Rek bij breuk: 4,7%
 • Treksterkte modulus: 3.190 MPa
 • Druksterkte bij 6% compressie : 111 MPa
 • Lineaire krimp : 0,3%

Toepassing:

De Epoxyhars L heeft een lage viscositeit, is vrij van oplosmiddelen en vullers, en is ideaal voor het impregneren van glas, aramide, en koolstofvezels. Epoxyhars L kan op alle gebruikelijke manieren worden verwerkt. De lage oppervlaktespanning, goede adhesie, en minimale uithardingskrimp maken de epoxyhars ook ideaal voor het verlijmen van hout, metaal, polystyreenschuim, enz.

In combinatie met Verharder CL wordt een epoxyhars-systeem verkregen met een verwerkingstijd van ca. 60 minuten. 

Identificatie van de gevaren - Epoxyhars L

Gevarencomponenten voor etikettering :

2,2'-[(1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxymethyleen)]bisoxiraan

1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexaan

Reactiemassa van 2,2'-[methyleenbis(4,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan en [2-({2-[4-(oxiraan-2-ylmethoxy)benzyl]fenoxy}methyl)oxiraan en [2,2' -[methyleenbis(2,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen :

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels :

EUH205 Bevat epoxybestanddelen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Identificatie van de gevaren - Verharder CL

Gevarencomponenten voor etikettering :

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

Cyclohexaanmethaanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, reactieproducten met bisfenol A diglycidyletherhomopolymeer

Benzyl alcohol

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen :

P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.

P303 P361 P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken/uittrekken. Spoel de huid af met water of douche.

P310 Waarschuw onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts/arts.

P362 P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties