Verharder GL1 (30 min)
  • Verharder GL1 (30 min)

Verharder GL1 (30 min)

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 17,84
Exclusief belasting
Verharder
Quantity

Verwerkingstijd: ca. 30 minuten

Zeer lage viscositeit (Meng viscositeit 250 mPas bij 25 ° C)
Volledige uitharding bij >10 ° C

Mengverhouding: 100: 30 in gewichtsdelen hars: verharder

Uitharding: 24 uur bij >10°C , eventueel gevolgd door 15 uur op 70 °C
Hoge statische en dynamische sterkte

Dit nieuw ontwikkeld hars systeem maakt het volledig impregneren van glas, aramide-en koolstofvezels zeer gemakkelijk . Het vertoont een zeer goede prijs / prestatie verhouding en is geschikt voor de volgende verwerking procedures:

Resin infusie (RI)
RTM (Resin Transfer Moulding)
Drukvormen
Vacuümvormen
Hand lamineren

Mixing table with processing times of Epoxy resin L + mixed hardeners GL 1/2.
The mixing ratio of 100: 30 resin to hardener remains unchanged.

approx. potlife in minutes
(100 g at 23 °C with epoxy L)

Quantity of
GL 1 in %

Quantity of
GL 2 in %

210 0 100
150 10 90
125 20 80
100 30 70
85 40 60
60 50 50
50 60 40
43 70 30
38 80 20
34 90 10
30 100 0

Epoxyhars-systeem L is bij uitstek geschikt voor de vervaardiging van bijzonder krachtige componenten en constructies die met glas, aramide, en koolstofvezels worden versterkt. De hars wordt gebruikt in de luchtvaart, ruimtevaart, automobiel industrie, scheepsbouw, modelbouw en voor veeleisende sportuitrustingen.


De beproefde epoxyhars L in combinatie met Verharder GL 1 biedt een goedkeuring door de Duitse Lloyd voor de bouw van boten en rotorbladen voor windturbines.

Epoxy hars L apart bestellen

Identificatie van de gevaren - Verharder GL 1

Gevarencomponenten voor etikettering :

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

1,3-Benzoldimethaanamine

2,2,4-trimethylhexaan-1,6-diamine

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen :

P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.

P303 P361 P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken/uittrekken. Spoel de huid af met water of douche.

P310 Waarschuw onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts/arts.

P405 Achter slot bewaren.

Specifieke referenties