Actieve Epoxy Verdunner
  • Actieve Epoxy Verdunner

Actieve Epoxy Verdunner

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 7,88
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Eigenschappen:

  • Goed verdunnend effect
  • Tot 10% kan aan de epoxyhars worden toegevoegd
  • Vrij van oplosmiddelen
  • Nauwelijks gevolgen voor de sterktewaarden, chemische weerstand, en hittebestendigheid

Toepassing:

Actieve verdunner voor het verdunnen van epoxy-systemen.
In tegenstelling tot oplosmiddelen, verhard de actieve epoxy verdunner samen met de epoxyhars.
De breek en impactsterkte worden door de actieve epoxy verdunner iets verbeterd en de druk- trek- en buigsterkte iets verminderd. Ook neemt de hittebestendigheid iets af.

Identificatie van de gevaren - Actief verdunningsmiddel EPD BD

Gevarencomponenten voor etikettering

1,4-bis(2,3 epoxypropoxy)butaan, butaandioldiglycidylether

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H302 Schadelijk bij inslikken.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H332 Schadelijk bij inademing.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen :

P262 Mag niet in de ogen, op de huid of op kleding terechtkomen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P310 Waarschuw onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts/arts.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels

EUH205 Bevat epoxybestanddelen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Specifieke referenties