Epoxyhars HT2
  • Epoxyhars HT2

Epoxyhars HT2

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 59,91
Exclusief belasting
Hars
Quantity

Eigenschappen:

  • Hoogst transparant, bijna glashelder
  • Hoge graad van UV bestendigheid
  • Mengverhouding  100:48 gewichtsdelen epoxyhars tot verharder
  • Uithardingstijd: 24 uur bij kamertemperatuur
  • Nonylphenol vrij

Toepassing:

Hoogst transparant en UV-bestendig epoxyhars-systeem voor het impregneren van glas, aramide, en koolstofvezels. Ook geschikt voor het verlijmen van hout, metaal, polystyreenschuim, etc. Het kan op alle gebruikelijke manieren worden verwerkt  (handlamineren, vacuüminjectie, wikkelmethoden etc.)

Dit epoxyhars-systeem is ideaal om hoog transparante coatings te maken in samenwerking met glasvezelmatten die FRP 144 en FRP 800 zijn afgewerkt (zie onder glasvezel weefsels).

Verharder HT2 apart bestellen

Gevarenidentificatie - Epoxyhars HT 2

Gevarencomponenten voor etikettering

2,2'-[(1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxymethyleen)]bisoxiraan

Reactiemassa van 2,2'-[methyleenbis(4,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan en [2-({2-[4-(oxiraan-2-ylmethoxy)benzyl]fenoxy}methyl)oxiraan en [2,2' -[methyleenbis(2,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan

Reactieproducten van hexaan-1,6-diol met 2-(chloormethyl)oxiraan (1:2)

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen :

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P333 P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels :

EUH205 Bevat epoxybestanddelen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Specifieke referenties