Epoxyhars L 20 + Verharder EPH 161 (90 min / Aero)
  • Epoxyhars L 20 + Verharder EPH 161 (90 min / Aero)

Epoxyhars L 20 + Verharder LT (90 min / Aero)

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 27,38
Exclusief belasting
Hars + Verharder
Quantity

Eigenschappen:

  • Verwerkingstijd: 90 minuten
  • Mengverhouding: 100: 25 gewichtsdelen epoxyhars tot verharder
  • Uitharding: 24 uur bij kamertemperatuur, gevolgd door 15 uur bij min. 60 °C
  • Lage viscositeit, vrij van oplosmiddelen en vullers
  • Goedgekeurd voor de bouw van zweefvliegtuigen en gemotoriseerde vliegtuigen

Toepassing:

Naast Epoxyhars L is ook Epoxyhars L20 één van de belangrijkste epoxyharsen in het CarbonWinkel leveringsprogramma. Epoxyhars L20 is geschikt voor de vervaardiging van bijzonder krachtige componenten en constructies die met glas, aramide, en koolstofvezels worden versterkt. De epoxyhars wordt gebruikt in o.a. de luchtvaart, ruimtevaart, automobiel industrie, scheepsbouw, modelbouw en ook voor veeleisende sportuitrustingen.

In combinatie met Verharder LT (voorheen EPH 161) wordt een epoxyhars-systeem verkregen dat geschikt is voor de vervaardiging van zowel kleine als grote constructies. Er wordt een verhoogde sterkte en hittebestendigheid verkregen (namelijk tot ca. 120 °C) na volledige uitharding bij verwarming.

GEVARENIDENTIFICATIE EPOXYHARS L20

Gevarencomponenten voor etikettering :

reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine

epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht <= 700)

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

GHS07    GHS09

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen :

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels :

EUH205 Bevat epoxybestanddelen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Gevarenidentificatie - Verharder LT (voorheen EPH 161) (90 min)

Gevarencomponenten voor etikettering

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

Reactieproducten van propaan-1,2-diol, gepropoxyleerd door aminering van de terminale hydroxylgroep

3,6-diazaoctaanethyleendiamine

triethyleentetramine

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H302 Schadelijk bij inslikken.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen :

P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.

P303 P361 P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken/uittrekken. Spoel de huid af met water of douche.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P310 Waarschuw onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts/arts.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties