Epoxyhars L + Verharder S (15 min)
  • Epoxyhars L + Verharder S (15 min)

Epoxyhars L + Verharder S (15 min)

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen 

€ 11,64
Exclusief belasting
Hars + Verharder
Quantity

Eigenschappen:

  • Verwerkingstijd: 15 minuten
  • Mengverhouding 100: 40 gewichtsdelen epoxyhars tot verharder
  • Uitharding: 24 uur bij kamertemperatuur
  • Hoge statische en dynamische sterkte
  • Uitharding mogelijk vanaf 5 °C

Toepassing:

De Epoxyhars L heeft een lage viscositeit, is vrij van oplosmiddelen en vullers, en is ideaal voor het impregneren van glas, aramide, en koolstofvezels. Epoxyhars L kan op alle gebruikelijke manieren worden verwerkt. De lage oppervlaktespanning, goede adhesie, en minimale uithardingskrimp maken de epoxyhars ook ideaal voor het verlijmen van hout, metaal, polystyreenschuim, enz.

In combinatie met Verharder S wordt een snel hardend epoxyhars-systeem verkregen dat vooral gebruikt wordt voor kleine bouwdelen en reparaties.

Dit systeem is niet cytotoxisch (celbeschadigend), belangrijk voor toepassingen in medische doeleinden!

Identificatie van de gevaren - Epoxyhars L

Gevarencomponenten voor etikettering :

2,2'-[(1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxymethyleen)]bisoxiraan

1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexaan

Reactiemassa van 2,2'-[methyleenbis(4,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan en [2-({2-[4-(oxiraan-2-ylmethoxy)benzyl]fenoxy}methyl)oxiraan en [2,2' -[methyleenbis(2,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan

Signaalwoord: Waarschuwing :

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen :

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels:

EUH205 Bevat epoxybestanddelen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Gevarenidentificatie - Hardener S

Gevarencomponenten voor etikettering

Fenol, gestyreneerd

2,2,4-trimethylhexaan-1,6-diamine

m-fenyleenbis(methylamine)

Fenol, methylstyrenaat

Salicylzuur

Polyoxypropyleendiamine

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen :

P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.

P303 P361 P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken/uittrekken. Spoel de huid af met water of douche.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P310 Waarschuw onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts/arts.

Specifieke referenties