Flexibilisator
  • Flexibilisator

Flexibilisator

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 9,54
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Eigenschappen:

  • Permanent weekmakend effect, minder bros
  • Geschikt voor alle epoxyharsen
  • 10% tot wel 50% Flexibilisator kan worden toegevoegd aan de epoxyhars
  • Indien >10% mengverhouding verharder berekenen op totaal

Toepassing:

Flexibilisator is een permanente weekmaker voor epoxyhars-systemen.
Flexibilisator wordt gebruikt om de elasticiteit van de epoxy te vergroten en geeft een minder bros resultaat.

Flexibilisator kan tot wel 50% volumegewicht epoxyhars worden toegevoegd. Voor toegevoegde hoeveelheden tot 10% blijft de mengverhouding van epoxyhars tot verharder behouden, voor hogere toegevoegde hoeveelheden moet de hoeveelheid verharder opnieuw worden berekend.

Gevarenidentificatie - Flexibilizer

Gevarencomponenten voor etikettering

Polypropyleenglycoldiglycidether

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen :

P262 Mag niet in de ogen, op de huid of op kleding terechtkomen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P337 P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties