Ontluchter
  • Ontluchter

Ontluchter voor epoxyharsen

Specifieke referenties

200 gram ontluchter

€ 24,79
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

  • Verminderd luchtbelvorming in epoxyharsen en polyurethaansystemen
  • 0,1 tot 0,5 % toevoegen

Toevoeging om luchtbelvorming in epoxyharsen en polyurethaansystemen te verminderen.
Aanbevolen wordt om tussen de 0,1 en 0,5 procent toe te voegen.
Indien de ontluchter wordt gebruikt voor transparante harsen dan is er een kans dat deze verkleuren, voor gebruik dan eerst testen.

Identificatie van de gevaren - Ontgassingsadditief

Gevarencomponenten voor etikettering

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen :

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P301 P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels :

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Specifieke referenties