Universele kleurpasta Smaragdgroen (RAL 6001)
  • Universele kleurpasta Smaragdgroen (RAL 6001)
  • Universele kleurpasta Smaragdgroen (RAL 6001)

Universele kleurpasta Smaragdgroen (RAL 6001)

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 4,15
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Eigenschappen:

  • Hoeveelheid toe te voegen aan lamineer- en gietharsen 2 tot 5 %
  • Hoeveelheid toe te voegen aan gelcoats 10 tot 15 %
  • Hoeveelheid toe te voegen aan condensatie verhardende siliconen tot 3%

Toepassing:

Universele kleurpasta met hoog pigmentgehalte in reactieneutraal bindmiddel. Geschikt voor het kleuren van epoxy, polyester en polyurethaan harssystemen.

Gevarenidentificatie - Universele Epoxy Kleurpasta Smaragdgroen (RAL 6001)

Gevarencomponenten voor etikettering

Vetzuur, C18-ongezaaid, trimeer, verbinding met oleylamine

Vetzuur, talloel, verbinding met oleylamine

[N,N,N',N',N''-hexaethyl-29H,31H-ftalocyanine trimethylaminato(2-)-N29,N

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen :

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P302 P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P333 P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.

P362 P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Specifieke referenties