Transparante kleuren
  • Transparante kleuren

Transparante kleuren

Specifieke referenties

Diverse transparante kleurstoffen

€ 4,71
Exclusief belasting
Kleur :
Quantity

Eigenschappen:

  • Voor epoxy en polyesterharsen
  • Eenvoudig te mengen
  • Helder transparant resultaat
  • Tot 3% kan worden toegevoegd
  • Een hoeveelheid van 20 ml is voldoende voor ca. 1 kg epoxy of polyesterhars

Identificatie van de gevaren - Transparante kleuren

Gevarencomponenten voor etikettering

1-Methoxy-2-propylacetaat

Butoxyl

1-Methoxy-2-propanol

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen :

P210 Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P243 Maatregelen ondernemen om statische ontladingen te voorkomen.

P303 P361 P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken/uittrekken. Spoel de huid af met water of douche.

P403 P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Houd de container goed gesloten.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties