Matrijshars P
  • Matrijshars P

Matrijshars P

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 293,50
Exclusief belasting
Hars
Quantity

Eigenschappen:

  • hard-elastisch, goede randsterkte
  • goed te schuren en te polijsten
  • thixotroop (non-drip)
  • vervaardigd in vacuüm, vrij vanluchtbellen en homogeen van samenstelling
  • toegepaste dikte 0.5-1 mm
  • verbruik: ca. 0.5-1 kg/m ²
  • Verwerkingstijd 30 minuten in combinatie met verharder P
  • Verwerkingstijd 90 minuten in combinatie met verharder EPH 161 P

Toepassing:

Dit zwart gekleurde epoxy hars-systeem is een epoxy gelcoat voor mallen en onderscheidt zich van andere epoxy gelcoats door de toevoeging van speciale vullers. Deze vullers zorgen ervoor dat de epoxy gelcoat hard-elastisch is, d.w.z. niet bros en met extra goede randsterkte. De oppervlakten zijn hierdoor polijstbaar. Deze epoxy gelcoat wordt verwerkt bij kamertemperatuur in combinatie met epoxy laminaten en ook met lamineer keramiek.

Deze Matrijshars wordt gebruikt in combinatie met verharders EPH 573 en EPH 161.
In combinatie met verharder EPH 573 is de verwerkingstijd 15 minuten en is het laminaat resistent tegen styreen.
In combinatie met verharder EPH 161 is de verwerkingstijd 90 minuten,  en is het laminaat hittebestendig tot ca. 110 °C na uitharding bij verwarming. Het laminaar is dan echter niet resistent tegen styreen.

Verharder P,  EPH 161 P  a.u.b. apart bestellen

Identificatie van de gevaren - Matrijshars P

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen :

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P333 P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels :

EUH205 Bevat epoxybestanddelen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Specifieke referenties