Polyester gelcoat  wit
  • Polyester gelcoat  wit

Polyester gelcoat wit

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 25,01
Exclusief belasting
Hars
Quantity

Eigenschappen:

  • Witte kleur
  • Parrafine vrij
  • Voorversneld met kobalt
  • Thixotropic (non-drip)
  • Verwerkingstijd: 20 minuten
  • Mengverhouding: 2 % verharder MEKP gebruiken
  • Goedgekeurd voor de auto-industrie

Toepassing:

De gelcoat is geschikt voor zowel polyester als epoxy laminaten en wordt gebruikt in combinatie met verharder MEKP.

Verharder MEKP a.u.b. apart bestellen

De gelcoat geeft een witte gladde laag die de buitenkant van een gelamineerd vormstuk uitmaakt. De gelcoat is te gebruiken in combinatie met alle gangbare polyester en epoxy hars-systemen. De gelcoat maakt verdere afwerking van het vormstuk overbodig en beperkt het onderhoud. Kenmerkend voor de gelcoat is, dat zij altijd voor de vezelmaterialen in de mal wordt aangebracht. De gelcoat is thixotroop ( stroperig) zodat deze niet van hellende vlakken afdruipt. Men moet de aangebrachte laag altijd eerst laten gelatineren (uitharden tot er een kleverig oppervlak ontstaat), voordat de volgende harslagen met de wapening aangebracht worden.

Identificatie van de gevaren - UP Pre-gel wit

Gevarencomponenten voor etikettering

Styreen

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorgsmaatregelen :

P304 P340 NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

Specifieke referenties