Polyesterhars Palatal  U 569 TV-01
  • Polyesterhars Palatal  U 569 TV-01
  • Polyesterhars Palatal  U 569 TV-01

Polyesterhars Palatal U 569 TV-01

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 19,02
Exclusief belasting
Hars
Quantity

Eigenschappen:

  • Onverzadigde polyester opgelost in styreen
  • Bevat toevoegingen die de styrolemissie beperken en de thixotropie verbeteren
  • Voorversneld met kobalt, van middelgrote reactiviteit en lage viscositeit
  • Goedgekeurd voor scheepsbouw
  • Verwerkingstijd: met 2% MEKP ca. 20 minuten

Toepassing:

Polyesterhars Palatal wordt veel gebruikt voor boten, auto onderdelen, vijvers en mallen. De polyesterhars is geschikt voor handlamineren en spuittechnieken. Polyesterhars Palatal is  geschikt voor de productie van dunne laminaten (< 5 mm).  Het doordringt vezelmaterialen gemakkelijk en loopt niet uit de vezels weg, ook niet indien deze verticaal worden toegepast. Een opmerkelijke eigenschap van Polyesterhars Palatal is zijn extra lage styreenemissie en daardoor een verminderde blootstelling aan styreen in de werkplaats.

Polyesterhars Palatal is een onverzadigde polyester gebaseerd op orthophthalic zuur en standaardglycolen, opgelost in styreen. De polyesterhars bevat hulpstoffen om styreenemissie te beberken en de thixotropische eigenschappen te verbeteren en is tevens voorversneld voor een betere uitharding.  Polyesterhars Palatal heeft een hoge reactiviteit en een lage viscositeit.

Verharder MEKP a.u.b. apart bestellen

Identificatie van de gevaren - UP lamineerhars SYNOLITE 5690-P-1

Gevarencomponenten voor etikettering

Styreen

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen :

P210 Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P304 P340 NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P308 P313 NA blootstelling of bezorgdheid: een arts raadplegen.

Specifieke referenties