Styreen
  • Styreen
  • Styreen

Styreen

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 20,79
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Styreen is een monomeer oplosmiddel voor het verdunnen van polyesterharsen en voor het schoonmaken van gereedschappen en ondergronden die met polyester zijn vervuild. Tot 10% kan aan de hars worden toegevoegd.

Identificatie van de gevaren - VOSS Styreen

Gevarencomponenten voor etikettering

Styreen

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen :

P201 Vóór gebruik speciale instructies raadplegen.

P210 Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301 P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P337 P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties