Verharder 287
  • Verharder 287

Verharder 287 (210 min / Aero)

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 1.098,60
Exclusief belasting
Verharder
Quantity

Eigenschappen:

  • Verharder voor Epoxyhars L 285
  • Verwerkingstijd: 210 minuten
  • Mengverhouding 100: 40 gewichtsdelen hars tot verharder
  • Uithardingstijd: 24 uur bij kamertemperatuur, gevolgd door 15 uur bij 55 °C

Toepassing:

Verharder voor Epoxyhars L 285. 

Epoxyhars L 285  a.u.b. apart bestellen 

Dit lage viscositeit lamineer hars-systeem is vrij van oplosmiddelen en vullers en ideaal voor het impregneren van glas, aramide, en koolstofvezels. Dit hars-systeem heeft zo’n hoge sterkte dat deze is goedgekeurd voor de auto industrie en tevens voor de constructie en reparatie van zweefvliegtuigen.

Epoxyhars-systeem L 285 is ontwikkeld met drie verschillende verharders. Door de verharders te mengen kan de uithardingstijd nauwkeurig worden afgestemd op de situatie en de grootte van het product. De verharders 285, 286 en 287 hebben een uithardingstijd van 50, 90 en 210 minuten.

Gevarenidentificatie - Verharder EPIKURE™ LH287 (210 min/Aero)

De verkoop van dit product aan particuliere eindgebruikers is verboden.

Gevarencomponenten voor etikettering

2,2'-dimethyl-4,4'-methyleenbis(cyclohexylamine)

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H302 Schadelijk bij inslikken.

H311 Giftig bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H330 Dodelijk bij inademing.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen :

P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.

P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P284 Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming dragen.

P301 P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P301 P330 P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303 P361 P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken/uittrekken. Spoel de huid af met water of douche.

P304 P340 NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P308 P311 NA blootstelling of ongerustheid: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P362 P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P391 Verzamel gemorst materiaal.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties