Verharder 386
  • Verharder 386

Verharder 386 (120 min / Aero)

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 72,71
Exclusief belasting
Verharder
Quantity

Eigenschappen:

  • Lage viscositeit, vrij van oplosmiddelen en vullers
  • Goedgekeurd voor de bouw van zweefvliegtuigen en gemotoriseerde vliegtuigen
  • Verwerkingstijd: 120 minuten
  • Mengverhouding: 100: 35 gewichtsdelen hars tot verharder
  • Uitharding: 24 uur bij kamertemperatuur, gevolgd door 15 uur op 60 °C
  • Opslaan op een droge plek bij kamertemperatuur (15-30 °C)

Toepassing:

Epoxyhars-systeem L 385 (Aero) is bij uitstek geschikt voor de vervaardiging van bijzonder krachtige componenten en constructies die met glas, aramide, en koolstofvezels worden versterkt. De hars wordt gebruikt in de luchtvaart, ruimtevaart, automobiel industrie, scheepsbouw, modelbouw en voor veeleisende sportuitrustingen.

In combinatie met Verharder 386 (Aero) wordt een langzaam hardend hars-systeem verkregen dat vooral geschikt is voor de vervaardiging van grote constructies. Er wordt een verhoogde sterkte en hittebestendigheid verkregen (namelijk tot ca. 100 °C) na volledige uitharding op 60 °C.

Epoxy L385 apart bestellen

Gevarenidentificatie - Verharder EPIKURE™ LH386 (120 min / Aero)

De verkoop van dit product aan particuliere eindgebruikers is verboden.

Gevarencomponenten voor etikettering

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

Propylidynetrimethanol, gepropoxyleerd, reactieproducten met ammoniak

2,2'-dimethyl-4,4'-methyleenbis(cyclohexylamine)

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H302 Schadelijk bij inslikken.

H311 H331 Giftig bij contact met de huid en bij inademing.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen :

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301 P330 P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303 P361 P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken/uittrekken. Spoel de huid af met water of douche.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P310 Waarschuw onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts/arts.

Specifieke referenties