Verharder C
  • Verharder C

Verharder C (50 min)

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 23,67
Exclusief belasting
Verharder
Quantity

Eigenschappen:

  • Vrij van oplosmiddelen en vulstoffen
  • Hoge chemische resistentie
  • Mengverhouding100:60 gewichtsdelen epoxyhars tot verharder
  • Verwerkingstijd: 50 minuten
  • Uithardingstijd: 24 uur bij kamertemperatuur

Toepassing:

Verharder voor Epoxyhars C.

Epoxyhars C  a.u.b. apart bestellen

Epoxyhars-systeem C heeft een goede chemische resitentie voor een groot aantal stoffen zoals aromaten (benzeen), verdunde zuren, alkali etc. Het technische datablad geeft een compleet overzicht van alle stoffen.

De chemische resistentie tegen benzine is wel beperkt en moet voor elke toepassing eerst worden getest.

De epoxyhars kristalliseert indien deze wordt opgeslagen onder 18 °C. Verwarmen in warm water of oven zal de stevige massa eenvoudig weer vloeibaar maken.

Identificatie van de gevaren - Verharder C

Gevarencomponenten voor etikettering

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

Fenol, methyl-gestyreneerd

benzyl alcohol

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen :

P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.

P303 P361 P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken/uittrekken. Spoel de huid af met water of douche.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P310 Waarschuw onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts/arts.

P405 Achter slot bewaren.

Specifieke referenties