Verharder L
  • Verharder L

Verharder L (40min)

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 25,09
Exclusief belasting
Verharder
Quantity

Eigenschappen:

  • Verwerkingstijd 40 minuten
  • Mengverhouding 100: 40 gewichtsdelen epoxyhars L tot verharder L
  • Mengverhouding: 100: 38 gewichtsdelen Epoxy Gelcoat kleurloos tot Verharder L
  • Uitharding: 24 uur bij kamertemperatuur
  • Buigsterkte volgens DIN EN ISO 178: MPa 111
  • Treksterktemodulus volgens DIN EN ISO 178: MPa 2960
  • Treksterkte volgens DIN EN ISO 527: MPa 69
  • Rek bij breuk volgens DIN EN ISO 527: 4,7%
  • Initiële viscositeit volgens ISO 3219: mPas 500

Dit systeem is niet cytotoxisch (celbeschadigend), belangrijk voor toepassingen in medische doeleinden!

Nieuwe kwaliteit : Vrij van nonylphenol en DETA

Toepassing:

Verharder voor Epoxyhars L of Epoxy Gelcoat kleurloos

Epoxyhars L of Epoxy Gelcoat kleurloos a.u.b. apart bestellen

In combinatie met Epoxyhars L wordt een epoxyhars-systeem verkregen met een gemiddelde verwerkingstijd dat voor veel verschillende toepassing in de modelbouw en sportuitrustingen wordt gebruikt. Dit systeem is het meest toegepaste epoxyhars-systeem uit het CarbonWinkel assortiment. Zie beschrijving Epoxyhars L voor meer informatie.

In combinatie met Epoxy Gelcoat kleurloos wordt een epoxy gelcoat verkregen die gebruikt wordt als bescherm en afwerklaag voor een laminaatconstructie. De epoxy gelcoat is eventueel te kleuren met epoxy kleurpasta’s. Zie beschrijving Epoxy Gelcoat kleurloos voor meer informatie.

Identificatie van de gevaren - Verharder L

Gevarencomponenten voor etikettering

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

Benzyl alcohol

Cyclohexaanmethaanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, reactieproducten met bisfenol A diglycidyletherhomopolymeer

2-piperazine-1-ylethylamine

Fenol, gestyreneerd

Salicylzuur

3-aminopropyltriethoxysilaan

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H361 Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboren kind te schaden.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen :

P303 P361 P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken/uittrekken. Spoel de huid af met water of douche.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P311 Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Specifieke referenties