Verharder S
  • Verharder S

Verharder S (15 min)

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 27,14
Exclusief belasting
Verharder
Quantity

Eigenschappen:

  • Verwerkingstijd 15 minuten
  • Mengverhouding 100: 40 gewichtsdelen Epoxyhars L tot verharder S
  • Mengverhouding: 100: 38 gewichtsdelen Epoxy Gelcoat kleurloos tot Verharder S
  • Uitharding: 24 uur bij kamertemperatuur
  • Uitharding begint bij  5 °C

Gewijzigde  Kwaliteit : Vrij van Nonylphenol en Benzyl alcohol. 

Toepassing:

Verharder voor Epoxyhars L of Epoxy Gelcoat kleurloos

Epoxyhars L of Epoxy Gelcoat kleurloos a.u.b. apart bestellen

In combinatie met Epoxyhars L wordt een snel hardend epoxyhars-systeem verkregen dat vooral gebruikt wordt  voor kleine bouwdelen en reparaties. Zie beschrijving Epoxyhars L voor meer informatie.

In combinatie met Epoxy Gelcoat kleurloos wordt een epoxy gelcoat verkregen die gebruikt wordt als bescherm en afwerklaag voor een laminaatconstructie. De epoxy gelcoat is eventueel te kleuren met epoxy kleurpasta’s. Zie beschrijving Epoxy Gelcoat kleurloos voor meer informatie.

Gevarenidentificatie - Hardener S

Gevarencomponenten voor etikettering

Fenol, gestyreneerd

2,2,4-trimethylhexaan-1,6-diamine

m-fenyleenbis(methylamine)

Fenol, methylstyrenaat

Salicylzuur

Polyoxypropyleendiamine

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen :

P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.

P303 P361 P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken/uittrekken. Spoel de huid af met water of douche.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P310 Waarschuw onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts/arts.

Specifieke referenties