5 Minuten Epoxy (set van 2 componenten)
  • 5 Minuten Epoxy (set van 2 componenten)

5 Minuten Epoxy kit

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen (incl spatel en bekertje)

€ 8,65
Exclusief belasting
Hars + Verharder
Quantity

Eigenschappen:

  • Verwerkingstijd: 5 minuten
  • medium viscositeit, vrij van oplosmiddelen en vullers
  • Mengverhouding 1:1 epoxyhars tot verharder
  • Uitharding 10 minuten bij kamertemperatuur
  • Hoge eindsterkte, taai en hard
  • Te schuren na uitharding

Toepassing:

Deze snelhardende epoxyhars is ideaal voor het verlijmen van hout, metaal, steen, harde schuimsoorten en vele soorten kunststoffen. De epoxyhars is vrij van oplosmiddelen en vulstoffen en heeft een honingachtige viscositeit.

Gevarenidentificatie - 5 minuten epoxyhars

Gevarencomponenten voor etikettering

2,2'-[(1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxymethyleen)]bisoxiraan

Reactiemassa van 2,2'-[methyleenbis(4,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan en [2-({2-[4-(oxiraan-2-ylmethoxy)benzyl]fenoxy}methyl)oxiraan en [2,2' -[methyleenbis(2,1-fenyleenoxymethyleen)]dioxiraan

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels:

EUH205 Bevat epoxybestanddelen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Gevarenidentificatie - 5 minuten epoxyverharder

Gevarencomponenten voor etikettering:

Poly[oxy(methyl-1,2-ethaandiyl)], .alfa.-hydro-.omega.-hydroxy-, ether met 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propaandiol (4:1),2 -hydroxy-3-mercaptopropylether

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen:

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P333 P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties