Elan-tech® ADH 891.891
 • Elan-tech® ADH 891.891
 • Elan-tech® ADH 891.891

Elan-tech® ADH 891.892 400 ml

Specifieke referenties

400 ml cartridge, incl 1 mondstuk

€ 57,51
Exclusief belasting
Hars + Verharder
Quantity

Eigenschappen:

 • Verwerkingstijd: 100 minuten
 • Thixotroop (vult gaten tot 5 mm)
 • Mengverhouding 2 :1 hars tot verharder met doseerpistool
 • Hoge slagvastheid
 • Kleur: Zwart

Technische data:


Verwerkingstijd (25 ° C): 135 minuten *
Handlingsterkte (23 ° C) **: 4 uur
Viscositeit: 100.000 tot 150.000 MPa's
Rek bij breuk: 6%
Hittebestendigheid: 24h / 23 °C = 60 °C; 2h / 80 °C = 85 °C
Buigsterkte: 90 MPa
Buigmodulus: 2200 MPa
Treksterkte: 54 MPa
Druksterkte: 70%

Geschikt voor het lijmen van:

 • GFRP / CFRP
 • Ferro en non-ferro metalen
 • Hout
 • Glas
 • Keramiek
 • Hardschuim

Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen CFRP onderdelen, alhoewel andere materialen ook kunnen worden gebruikt.

Elan-tech ® ADH 891.892 is een hoogwaardige lijm op basis van epoxyhars geschikt voor het verlijmen van grote structurele onderdelen. Door de thixotrope samenstelling kunnen ongelijkmatige of zelfs verticale lijmverbindingen makkelijk worden gerealiseerd.

Deze lijm wordt o.a. door Ferrari gebruikt voor het verlijmen van carbon carrosserie delen.

Gevarenidentificatie - Elan-tech® AS89.1

Gevarencomponenten voor etikettering

Bisfenol-F-epichloorhydrineharsen met een gemiddelde MG ≤ 700

Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propaan

Reactieproduct van epichloorhydrine/bisfenol-A

1,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexaan

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P333 P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.

P337 P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P362 P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P273 Avoid release to the environment.
P280 Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection.
P303 P361 P353 IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower.
P305 P340 P310 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER / doctor. 
P305 P351 P338 P310

IF IN EYES: Rinse continuously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor / physician.

Gevarenidentificatie - Elan-tech® AW 89.2 NF zwart

Gevarencomponenten voor etikettering

2-propeennitrillen, polymeer met 1,3-butadieen, 1-cyaan-1-methyl-4-oxo-((2-(1-piperazinyl)ethylamino)butyl-getermineerd

3,6-dioxaoctamethyleendiamine

Fenol, 4,4-(methyletyliden) bis-, polymeer met N,N-bis(2-aminoethyl)-1,2-ethaandiamine en (chloormethyl)oxiraan.

Polyamide-polymeer

N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropaan-1,3-diamine

Polymeer van MXDA

Aminen, polyethyleenpoly, triethyleentetraminefractie

m-fenyleenbis(methylamine)

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P303 P361 P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken/uittrekken. Spoel de huid af met water of douche.

P305 P340 P310 NA INADEMING: Breng de persoon in de frisse lucht en zorg ervoor dat hij of zij gemakkelijk kan ademen. Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts.

P305 P351 P338 P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts/arts.

Specifieke referenties