1 Minuut Epxoy Lijm (double cartridge, MR 1:1, 50 gr)
  • 1 Minuut Epxoy Lijm (double cartridge, MR 1:1, 50 gr)

1 Minuut Epxoy Lijm (double cartridge, MR 1:1, 50 gr)

Specifieke referenties

50 gram cartridge

€ 11,13
Exclusief belasting
Hars + Verharder
Quantity

Snel uithardende twee componenten epoxyharslijm voor hout, metaal, keramiek, harde schuimen en vele kunststoffen.

Hoge hechtsterkte
Harde formulering
Vrij van oplosmiddelen en vulstoffen
Verwerkingstijd: 5 minuten
Verlijming kan na 10 minuten worden belast

Verwerken:


De verbinding kan ook worden gebruikt voor het opvullen van openingen, maar in het algemeen geldt hoe dunner de gelijmde binding, hoe groter de kracht van de overlapping.
De componenten worden gedoseerd in de verhouding 1: 1 met het doseerpistool voor 50 ml dubbele patronen (MR 1: 1) en de bestanddelen gemengd door de zelfmixende mondstukken voor dubbele cartridges (MR 1:1). Zuiverheid en eenvoudige bediening zijn verzekerd. Dit draagt ​​bij aan aanzienlijke kostenbesparingen, met name in serieproductie.

De 1 minuut epoxylijm is niet identiek aan de 5 minuten epoxylijm, maar vertoont vergelijkbare eigenschappen en mechanische waarden met een verhoogde rek bij breuk.

Bestel een mondstuk zelfmixend voor 50 gram cartridges (bestelnr. 155165x) en doseerpistool voor 50 ml cartridges apart

Identificatie van de gevaren - 1 minuut Hars

Gevarencomponenten voor etikettering:

Reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine) Epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700)

Reactieproduct: bisfenol-F-(epichloorhydrine) Epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700)

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P302 P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P333 P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.

P337 P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P391 Verzamel gemorst materiaal.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Identificatie van de gevaren - 1 minuut Verharder

Gevarencomponenten voor etikettering

2,2'-[1,2-ethaandiylbis(oxy)]bis(ethaanthiol)

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H302 H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P391 Verzamel gemorst materiaal.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties