30 Minuten MD POX  (double cartridge, MR 1:1, 25 gr)
  • 30 Minuten MD POX  (double cartridge, MR 1:1, 25 gr)

30 Minuten MD POX (double cartridge, MR 1:1, 25 gr)

Specifieke referenties

25 gram spuit 

€ 4,24
Exclusief belasting
Hars + Verharder
Quantity

Tweecomponenten epoxyharslijm

MD POX is een zeer reactieve chemische verbinding. Na het mengen bereikt de tweecomponentenlijm een buitengewoon hoge sterkte. Geschikt voor oor het verlijmen van metalen, keramiek, glas, steen en vele harde kunststoffen. Ideaal voor snelle reparaties ter plaatse met hoge kwaliteit en weinig inspanning. 

Bereikt extreem hoge sterkte
Universeel toepasbaar
Weerbestendig
Verharding in 40 minuten
Ook geschikt als gietmassa
Potlife: 30 minuten
MD-POX blijft stijf flexibel en kan daarom een permanente stijfheid garanderen in geval van botsingen of trillingen

Verwerking:
De verbindingsoppervlakken moeten schoon, olie- en vetvrij zijn (bijvoorbeeld met Aceton). Uitstekende resultaten worden verkregen door een mechanische opruwing van de hechtoppervlakken. Na 5-10 minuten wordt de hanteringssterkte bereikt. De uiteindelijke uitharding na 24 uur. Niet aanbrengen beneden 5 ° C.

Bestelt u de mondstukken zelfmixend (bestelnrs. 155165x en 155167x) afzonderlijk.

Identificatie van de gevaren - MD POX 30 minuten Hars

Gevarencomponenten voor etikettering:

Reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine) Epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700)

Reactieproduct: bisfenol-F-(epichloorhydrine) Epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700)

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P302 P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P333 P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.

P337 P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P391 Verzamel gemorst materiaal.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Identificatie van de gevaren - MD POX 30 minuten Verharder

Gevarencomponenten voor etikettering

2,2'-[1,2-ethaandiylbis(oxy)]bis(ethaanthiol)

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H302 H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P391 Verzamel gemorst materiaal.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties