Activator spray Kangaroo
  • Activator spray Kangaroo

Activator spray voor secondelijm

Specifieke referenties

Spuitbus met 200 of 400 ml inhoud

€ 7,32
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Activator spray voor het versneld verharden van secondelijm (gebasseerd op cyanoacrylaten)

Identificatie van de gevaren - Activatorspray voor cyanoacrylaten

Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <5% n-hexaan

Petroleumgassen, vloeibaar gemaakt: petroleumgas < 0,1 % 1,3 butadieen

Kohlenwasserstoffe, C6, isoalkaan < 5 % n-hexaan

N,N-dimethyl-p-toluïdine

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen 

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 Houder onder druk: kan barsten bij verhitting.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen :

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P210 Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211 Niet in open vuur of op een andere ontstekingsbron spuiten.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301 P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P302 P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P304 P340 NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P332 P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P362 P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P391 Verzamel gemorst materiaal.

P403 P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Houd de container goed gesloten.

P405 Achter slot bewaren.

P410 P412 Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C / 122°F.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties