Secondelijm MD-GLUE EL 4850
  • Secondelijm MD-GLUE EL 4850

Secondelijm MD-GLUE EL 4850

Specifieke referenties

20 gram fles

€ 5,01
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Secondelijm met lage viscositeit. Blijft elastisch. Geschikt voor combinaties van rubber en rubber-kunststof.

Opslag en houdbaarheid:


Onze superlijm kan ongeveer een jaar op een koele en donkere plaats worden bewaard (bijvoorbeeld in de koelkast bij + 5 ° C).
Bij kamertemperatuur ongeveer 6 maanden. Bij temperaturen boven 20 ° C wordt de houdbaarheid verder verminderd (bijvoorbeeld in de zomermaanden)

Identificatie van de gevaren - Secondelijm MD-GLUE EL 4850

Gevarencomponenten voor etikettering

ethyl-2-cyanoacrylaat

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen :

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P337 P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels:

EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaar. Verbindt huid en ogen in enkele seconden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Specifieke referenties