Lock screw nr. 1 medium sterkte, lage viscositeit,...
  • Lock screw nr. 1 medium sterkte, lage viscositeit,...

Lock screw nr. 1 medium sterkte, lage viscositeit, verwijderbaar

Specifieke referenties

10 gram fles

€ 4,65
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Eigenschappen:

  • Handvast: in 10 tot 20 minuten
  • Eindsterkte: na 1 tot 3 uur
  • Hittebestendig: tot 150°C

Gevarenidentificatie - MD Lock Screw (gemiddelde sterkte)

Gevarencomponenten voor etikettering

2,2'-ethyleendioxydiethyldimethacrylaat

Methacrylzuur, monoester met propaan-1,2-diol

Cumeenhydroperoxide

2'-Fenylacetohydrazide

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P333 P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.

P337 P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties