Secondelijm Zwart
  • Secondelijm Zwart

Secondelijm Zwart

Specifieke referenties

20 g fles, (zwarte dop)

€ 4,06
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Eigenschappen:

  • Uitgehard na 1 tot 10 seconden !
  • 1 component
  • Zwart
  • Houdbaarheid: ongeveer 1 jaar in de koelkast ( bij +/- 5 °C)

Toepassingsgebieden:


Elektrische en elektronische industrie, machinebouw, metaalbewerking, automobielindustrie, modellering, meubelindustrie, kunststofverwerking, tandheelkundige industrie, vingernagels verlijmen, rubber Industrie

Identificatie van de gevaren - Secondelijm Zwart

Gevarencomponenten voor etikettering

ethyl-2-cyanoacrylaat

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen :

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen :

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P337 P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels:

EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaar. Verbindt huid en ogen in enkele seconden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Specifieke referenties