Spuitlijm AEROFIX, 500 ml
  • Spuitlijm AEROFIX, 500 ml

Spuitlijm AEROFIX, 500 ml

Specifieke referenties

500 ml spuitbus

€ 29,77
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Spuitlijm met hoge kleefkracht, speciaal ontworpen om weefsels en of vezels op hun plaats te houden tijdens het harsinfusieproces zonder de oppervlakteafwerking te beïnvloeden.

AEROFIX wordt gebruikt voor infusie, vacuümgieten en RTM. AEROFIX interfereert niet met het uithardingsproces van vinylesters, polyesters of epoxyharsen: de lijm is ontworpen om uiteindelijk deel van de polymeermatrix te worden.

AEROFIX 2 = duidelijk transparant

AEROFIX 3 = blauw transparant (de kleur maakt het gemakkelijker om te zien welke gebieden al zijn ingespoten, de blauwe kleur verdwijnt zodra de lijm opdroogt.)

Identificatie van de gevaren - Spuitlijm AEROFIX, 500 ml

Gevarencomponenten voor etikettering

propaan

Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde lichte fractie, gedearomatiseerd; Nafta met laag kookpunt - niet gespecificeerd

dimethylether

cyclohexaan

pentaan

Nafta (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie; Met waterstof behandelde nafta met laag kookpunt

butaan

isobutaan

isopentaan; 2-methylbutaan

Kalksteen (calciumcarbonaat - niet geclassificeerd)

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 Houder onder druk: kan barsten bij verhitting.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P210 Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211 Niet in open vuur of op een andere ontstekingsbron spuiten.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P410 P412 Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C / 122°F.

Speciale etikettering van bepaalde mengsels:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Specifieke referenties