Spuitlijm INFUTAC (groen), 500 ml
  • Spuitlijm INFUTAC (groen), 500 ml
  • Spuitlijm INFUTAC (groen), 500 ml

Spuitlijm INFUTAC (groen), 500 ml

Specifieke referenties

500 ml spuitbus

€ 22,20
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

eigenschappen:

groen van kleur waardoor precies het verbruik en hoeveelheid af te lezen is

Toepassing:

Spuitlijm speciaal ontwikkeld voor het op zijn plaats houden van het laminaat in de mal, ideaal dus bij Resin Infusion toepassingen, De spuitlijm heeft geen invloed op het oppervlak van uw laminaat

Identificatie van de gevaren - Spuitlijm INFUTAC (groen) 500 ml

Gevarencomponenten voor etikettering

AARDOLIEGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT; AARDOLIEGAS <0,1 % 1,3 BUTADIENE

METHYLACETAAT

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 Houder onder druk: kan barsten bij verhitting.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen:

P210 Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211 Niet in open vuur of op een andere ontstekingsbron spuiten.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P302 P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P304 P340 NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P332 P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P337 P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P362 P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P403 P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Houd de container goed gesloten.

P410 P412 Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C / 122°F.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties