Partall®  Loswax  2
  • Partall®  Loswax  2

Partall® Loswax 2

Specifieke referenties

Diverse kleuren

€ 16,33
Exclusief belasting
Kleur :
Quantity

Eigenschappen :

680 gram in blik

Siliconenvrij

Bestand tot 60 °C

Voor hoogglans oppervlakken.

Te polijsten na 1 a 2 minuten

Groene of kleurloze variant

Identificatie van de gevaren - PARTALL® Pasta #2 (kleurloos), 340 g

Gevarencomponenten voor etikettering

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Voorzorgsmaatregelen:

P101 Indien medisch advies nodig is, houd de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

P103 Lees het etiket vóór gebruik.

P301 P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties