PVA Film
  • PVA Film
  • PVA Film

PVA Film

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 8,45
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Eigenschappen:

  • Wateroplosbaar
  • Siliconen vrij 
  • Hittebestendig tot 100 °C
  • Vrij van siliconen

Toepassing:

PVA (polyvinyl alcohol) losmiddel geschikt voor epoxy, polyester en polyurethaan harsen. Dit losmiddel wordt gebruikt na behandeling met priming wax.

De PVA coating is makkelijk aan te brengen met een spons of stofvrije doek. Het losmiddel geeft na droging een glanzende taaie laklaag die een optimale lossing uit de mal en een gladde afwerking aan het product garandeert. Eventuele resten kunnen met water worden afgewassen.

Identificatie van de gevaren - PVA Film

Gevarencomponenten voor etikettering:

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol

butaan-2-ol

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H301 H311 H331 Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H370 Veroorzaakt schade aan organen.

Voorzorgsmaatregelen:

P210 Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

Specifieke referenties