Release Wax
  • Release Wax
  • Release Wax

Release Wax

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 11,74
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Toepassing:

Spuitbaar losmiddel voor professioneel gebruik. Bevat oplosmiddelen en is siliconenvrij. Uitstekende en langdurige lossende werking. Probleemloos verwerkbaar en zuinig in gebruik.

Verwerking:

Goed roeren voor gebruik. Verwerking bij kamertemperatuur. Zowel met de hand als per spuit aan te brengen. Voor het uitwrijven/polijsten moet de wax enkele minuten drogen. Bij nieuwe maldelen, minimaal 3 lagen aanbrengen.

Gevarenidentificatie -Release Wax

Gevarencomponenten voor etikettering

Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclisch, aromatisch (<2 %)

Koolwaterstoffen, C9, aromatisch.

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen:

P210 Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P331 GEEN braken opwekken.

Specifieke referenties