Semiperm® Monofilm
  • Semiperm® Monofilm
  • Semiperm® Monofilm

Semiperm® Monofilm

Specifieke referenties

Diverse verpakkingen

€ 13,58
Exclusief belasting
Hoeveelheid
Quantity

Universeel toepasbaar vloeibare externe release agent, op basis van oplosmiddelen en met een korte droogtijd.

Hittebestendig tot 140 ° C
Op basis van oplosmiddelen
Multi purpose-product
Semi-permanent: meerdere releases per applicatie
Siliconenvrije formulering 
Korte droogtijd

Het gebruik van dit product elimineert de noodzaak voor het herhaalde tijdrovende waxen en polijsten, 1 maal aanbrengen volstaat voor vele lossingen.

Deze release nevel vormt een monomoleculaire film die hecht aan de mal en geen affiniteit voor de vormdelen tonen.

Deze release spray is siliconenvrij en geschikt voor  de verwerking van thermoharders, polyester (koud en warm gieten), epoxyharsen en fenol harsen. Met name wanneer de verwerking plaatsvindt bij verhoogde temperaturen, worden foutloze resultaten een zekerheid.

Voorafgaand aan de eerste toepassing van de release agent Semiperm® monofilm, de mallen moeten grondig gereinigd worden van resten van vuil en oude lossingsmiddelen.  De volgende stap is het toepassen release agent Semiperm® MONOFILM als een gelijkmatige, dunne film en laat ze drogen. De applicatie kan worden gedaan door middel van sproeien, vegen of borstelen. Voordat u begint met de productie, zorgen ervoor dat de film absoluut droog is. Lossingsmiddel Semiperm® monofilm moet worden geroerd of geschud voor gebruik.

Gevarenidentificatie - Lossingsmiddel Semiperm™ Monofilm

Gevarencomponenten voor etikettering:

Nafta (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie; Benzeengehalte < 0,1%

Xyleen

oplosmiddelnafta (aardolie), licht aromatisch; Benzeengehalte < 0,1%

Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar; Benzeengehalte < 0,1%

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

Gevarenaanduidingen:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 H336 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P210 Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 P351 P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende enkele minuten continu met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Afval afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Specifieke referenties